គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្ម សូមស្វាគមន៍ !

គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្ម នៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិ មនុស្សកម្ពុជា(CHRAC)គឺជាសម្ព័ន្ធនៃសមាគមអង្គការមិន មែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន ២១ ជាសមាជិក។ គណៈកម្មាធិការ ប្រព្រឹត្តិកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ ១៩៩៤ ដោយក្រុមសមាគម និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងស្រុកដែលបាននិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពលើកកំពស់ការ គោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង នីតិរដ្ឋនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។